Pre záujem o rezerváciu nás kontaktujte e-mailom zdiar@krasvill.sk alebo telefonicky +421 905 988 078.

Reklamačný poriadok

Apartmány Krasvill

I. Základné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len RP) je vypracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení nesk. predpisov a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Reklamácie klientov – právnických osôb, ktorí nie sú v postavení spotrebiteľa, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov.

2. RP upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie tovarov alebo služieb poskytovaných prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia: Názov ubytovacieho zariadenia:  Apartmány Krasvill,  Ing. Miroslava Krasuľová, miesto podnikania Ždiar 774, IČO:  52 102 629, číslo živnostenského registra: 740-35539, ktoré vydal Okresný úrad Poprad (poskytovateľ).

3. Prijatím služby alebo prevzatím tovaru klient súhlasí s RP a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

4. Reklamáciou sa na účely tohto RP rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo poskytnutej služby.

II. Práva spotrebiteľa – klienta

1. Spotrebiteľ – klient má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa

2. Spotrebiteľ – klient má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách.   

3. Klient sa môže domáhať ochrany svojho práva proti porušiteľovi na súde. Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa podmienok Zákona o riešení sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

III. Zodpovednosť za vady

1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré mám poskytnutá služba pri poskytnutí Klientovi alebo ktoré má predaná vec pri prevzatí Klientom.

2. Pri službách poskytovaných za nižšiu cenu alebo pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu Poskytovateľ nezodpovedá za vadu alebo vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena.

3. Ustanovenia o záručnej dobe a jej plynutí sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, podľa charakteru Klienta, ak tento RP neurčuje inak.

4. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

5. Klient je povinný skontrolovať službu pri jej poskytnutí alebo skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady bez omeškania.

6.  Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní služby alebo tovaru a to najmä: množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie tovaru, nekvalitne poskytovaná služba.

7. Zistené zjavné vady je Klient povinný bezodkladné oznámiť zodpovednému pracovníkovi Poskytovateľa, ktorý vykoná nápravu.

8. Neskoršiu reklamáciu Klienta nebude Poskytovateľ akceptovať a takáto reklamácia sa považuje za neoprávnenú.

9. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ak:

– ide o vady, o ktorých Klient v čase uzavretia zmluvného vzťahu s Poskytovateľom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť,

– klient spôsobil vadu poskytnutej služby alebo vadu tovaru sám,

– klient pred prevzatím služby alebo tovaru o vade služby alebo tovaru vedel, resp. bol na vadu tovaru alebo vadnú službu výslovne a jasne upozornený, a ak bola pre vadu alebo vadnú službu poskytnutá zľava z ceny tovaru alebo služby,

– vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym a nadmerným používaním,

– boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

– sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty,

– vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

– boli spôsobené úmyselným alebo neúmyselným, nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nie v súlade s pokynmi výrobcu.

IV. Uplatnenie reklamácie

1. Ak Klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u zodpovedného pracovníka Poskytovateľa. Je potrebné, aby Klient pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby alebo predaji tovaru.

2. Ak to povaha reklamovaného plnenia vyžaduje, je potrebné, aby Klient pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej sa chyba týka. Poskytovateľ je povinný reklamáciu alebo sťažnosť Klienta zaevidovať a po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie Klientom.

3. Klient je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, najmä podať informácie týkajúce sa reklamovaného tovaru alebo služby.

4. Ak to povaha reklamácie vyžaduje, Klient umožní zodpovednému pracovníkovi Poskytovateľa prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý na ubytovanie, aby sa Poskytovateľ mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, Klient má právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená a Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak mu tým nevzniknú neprimerané náklady.

6. Klient má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov ubytovacích služieb, ktoré bezodkladne ohlási zodpovednému pracovníkovi Poskytovateľa t.j. má právo na výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia izby, avšak v súlade s kategóriou a triedou ubytovacieho zariadenia, ktorá je stanovená podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z.

7. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Klient právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvného vzťahu s Poskytovateľom odstúpiť. Klientovi prislúchajú tieto práva aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z ceny.

8. V prípade vád ubytovacích služieb, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru v apartmáne alebo v izbe – napr. porucha vykurovacieho systému, zlý prívod teplej vody, alebo iná technická chyba v apartmáne alebo na izbe, ktorú nie je možné rýchlo odstrániť, a ak Poskytovateľ nemôže poskytnúť Klientovi iné náhradné ubytovanie, či presunúť Klienta do iného apartmánu alebo izby a izba bude i napriek týmto nedostatkom Klientovi prenajatá, má Klient právo na primeranú zľavu z ceny za ubytovanie, zrušenie potvrdenej rezervácie ubytovania alebo zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie ubytovania pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

V. Záverečné ustanovenia

1. Tento RP nadobúda účinnosť 1.1.2019.

2. Poskytnuté osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením GDPR a osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované iba v súlade s Nariadením GDPR prijímateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom, ktorí zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis.