Aktuálne nie je možné vykonať rezerváciu online. Pre záujem o rezerváciu nás kontaktujte e-mailom zdiar@krasvill.sk alebo telefonicky +421 905 988 078.

Obchodné podmienky

Názov ubytovacieho zariadenia:
Apartmány Krasvill

Prevádzkovateľ ubytovacieho
zariadenia: Ing. Miroslava Krasuľová

Miesto podnikania: Ždiar 774, 059 55 Ždiar

IČO:  52 102 629

Číslo živnostenského registra:
740-35539, vydal Okresný úrad Poprad

1/Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na rezerváciu ubytovacích služieb v ubytovacom zariadení Apartmány Krasvill, na platobné podmienky a  storno podmienky, ako aj ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu rezervácie služieb.

2/ Zákazník má možnosť rezervovať si ubytovanie prostredníctvom rezervačného systému dostupného na internetovej stránky prevádzkovateľa www.krasvill.sk, alebo formou telefonickej alebo e-mailovej rezervácie.

3/ Rezerváciou služieb zákazník vyhlasuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami a porozumel  im.

4/ Pri rezervácii prostredníctvom rezervačného systému na stránke prevádzkovateľa, má zákazník možnosť vybrať si apartmán, o ktorý má záujem a overiť si jeho dostupnosť –podľa dátumu príchodu a dátumu odchodu. Po zobrazení detailov rezervácie  sa zobrazí formulár na vyplnenie údajov– počet osôb, meno, priezvisko, e-mail zákazníka, číslo telefónu, krajina pobytu, adresa a konkrétna cenová ponuka pre daný apartmán vo vybranom termíne. Na konci formulára sa nachádza súhlas zákazníka a s obchodnými podmienkami. V prípade, že zákazník so všetkým skutočnosťami súhlasí, odošle predbežnú rezerváciu. Po odsúhlasení údajov prevádzkovateľom bude zákazníkovi zaslaný e-mail o potvrdení predbežnej rezervácie. Prevádzkovateľ požaduje pre záväzné potvrdenie rezervácie úhradu zálohovej platby.

5/ Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vzniká okamihom pripísania finančných prostriedkov /zálohovej platby/ v prospech bankového účtu prevádzkovateľa riadne a včas t.j . v správnej výške a v lehote splatnosti. Týmto okamihom sa rezervácia stáva záväznou. Následne je zákazníkovi e-mailom doručená informácia o prijatí finančných prostriedkov a informácia o tom, že REZERVÁCIA JE ZÁVAZNÁ. Výška zálohy je stanovená vo výške100 € z ceny pobytu a lehota splatnosti sú spravidla 3 pracovné dni po obdržaní  e-mailu o Potvrdení predbežnej rezervácie.  Zvyšnú časť ceny za pobyt je zákazník povinný uhradiť v deň príchodu na pobyt.  V prípade neuhradenia zálohovej platby na účet prevádzkovateľa riadne a včas, rezervácia bude prevádzkovateľom zrušená a zákazník o tejto skutočnosti bude informovaný e-mailom.

6/ Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnuté ceny.

7/ Zákazník sa zaväzuje dodržiavať obchodné podmienky a ubytovací poriadok. Ubytovací poriadok je k dispozícii zákazníkom v každom apartmáne alebo v izbe a je pre zákazníka záväzný momentom prihlásenia sa na pobyt v apartmánoch. Pri porušení obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy.

8/ Storno podmienky:

zrušenie pobytu do 21 dní pred nástupom na pobyt:                                               bezplatné storno

zrušenie pobytu od 20 dní do 7 dní pred nástupom na pobyt :                              100 € z ceny pobytu

zrušenie pobytu od 6 dní do 0 dní pred nástupom na pobyt:                                 100 % z ceny pobytu

9/ Zákazník vyhlasuje, že si je vedomý, že prevádzkovateľ ubytovania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov spracúva a uchováva jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v ubytovacom formulári, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a bude ich spracovávať za účelom poskytnutia dohodnutej služby, ako aj na základe osobitných predpisov.

10/ Zákazník si je vedomý, že prevádzkovateľ ubytovania mu v rámci oprávnených činností prevádzkovateľa môže zasielať správy o ponukách a akciách prevádzkovateľa a iné reklamné či propagačné materiály. Klient môže v budúcnosti toto zasielanie odmietnuť a svoj súhlas písomne odvolať.

11/ Tieto obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

12/ Riešenie reklamácií zákazníkov vo vzťahu k ubytovacím službám poskytovaných v ubytovacom zariadení upravuje Reklamačný poriadok Apartmánov Krasvill.

V Ždiari, 1.1.2019