Aktuálne nie je možné vykonať rezerváciu online. Pre záujem o rezerváciu nás kontaktujte e-mailom zdiar@krasvill.sk alebo telefonicky +421 905 988 078.

Ubytovací poriadok

Apartmány Krasvill

 1. Ubytovacie zariadenie poskytuje klientom služby minimálne v rozsahu a kvalite určenej vyhláškou  č. 277/2008 Z. z. v platnom znení, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie zaradené do kategórie a triedy: Ubytovanie v súkromí, objekt***.
 2. V Apartmánoch Krasvill môže byť ubytovaný hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby a riadne sa k ubytovaniu prihlási. Za týmto účelom hosť hneď po príchode do ubytovacieho zariadenia predloží príslušnému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia platný doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas/ v zmysle zákona č. 500/2004 Z. z. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení. Ubytovacie zariadenie je v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení povinné chrániť osobné údaje hosťa.
 3. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky /cudzinec/, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať  tlačivo o hlásení pobytu, ktoré mu poskytne príslušný pracovník ubytovacieho zariadenia, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
 4. Užívanie služieb ubytovacieho zariadenia je dovolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 5. Na základe objednaného ubytovania je možné ubytovať hosťa od 14,00 hod., najneskôr do 20,00 hod., do tohto času apartmán alebo izbu pre klienta rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak. Vo výnimočných prípadoch je možné ubytovať hosťa aj skôr prípadne neskôr, pokiaľ to bolo vopred písomne dohodnuté, alebo to umožňuje situácia pri príchode alebo odchode hosťa na pobyt.
 6. V prípade, že klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť aj iný apartmán v inej cenovej relácii ako ten, v ktorom bol ubytovaný.
 7. V posledný deň pobytu v ubytovacom zariadení je klient oprávnený používať ubytovanie /apartmán, izbu/ do 10,00 hod., ak čas odchodu nebol písomne dohodnutý inak. Do tejto doby tiež izbu opustí. Ak to neurobí do stanovenej doby, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 8. Hosť platí účet za objednané ubytovanie a služby spojené s ubytovaním v súlade s platným cenníkom pri nástupe na pobyt alebo najneskôr deň pred odchodom z pobytu.
 9. Ak si hosť objedná pobyt a z rôznych príčin musí náhle odísť, objednané služby mu budú účtované v plnej cene, aj v prípade, keď ich neužije.
 10. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá ubytovacie zariadenie bez obmedzenia len v tom prípade, ak ich prevzalo do úschovy oproti potvrdeniu.
 11. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.
 12. Hosť vo vlastnom záujme  hneď po ubytovaní prekontroluje stav a funkčnosť zariadení v apartmáne a na izbe a prípadné závady ihneď nahlási pracovníkovi ubytovacieho zariadenia. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. Zistené nedostatky neodstraňuje ani neopravuje. V prípade, že sa zistí poškodenie apartmánu, izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu hosťa bez toho, aby hosť na tieto skutočnosti upozornil pracovníka ubytovacieho zariadenia, hosť je povinný nahradiť škodu za poškodenie apartmánu, izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
 13. Za stratu kľúča alebo karty od hlavného vchodu, apartmánu alebo izby, alebo za zničenie kľúča alebo karty je klient povinný uhradiť majiteľovi ubytovacieho zariadenia 20 Eur. Týmto však nie je dotknutá skutočná náhrada škody takouto stratou kľúča alebo karty hosťom spôsobená.
 14. V ubytovacom zariadení môže hosť prijímať návštevy len so súhlasom majiteľa ubytovacieho zariadenia.
 15. Hosť si je vedomý  a súhlasí s tým, že počas celej doby ubytovania má právo vstúpiť do apartmánu alebo izby chyžná za účelom vykonania svojich služobných povinností, príp. majiteľ ubytovacieho zariadenia – v prípade porúch, pre potreby kontroly izby alebo apartmánu alebo ak to vyžaduje naliehavosť riešenia situácie, napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, najmä ak sú tým rušení ostatní hostia a podobne.
 16. V apartmánoch, v izbách ani v spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia hosť nesmie bez súhlasu majiteľa ubytovacieho zariadenia premiestňovať interiérové zariadenie vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do kuchynských spotrebičov, televíznych prijímačov, krbov, robiť úpravy alebo akékoľvek zásahy do elektrického vedenia alebo inej inštalácie.
 17. V ubytovacom zariadení je klientovi zakázané používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov, ktoré slúžia na osobnú hygienu /holiaci strojček a pod./
 18. Vo všetkých izbách, apartmánoch a ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia je fajčenie prísne zakázané.
 19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať v izbe, v apartmánoch ani v ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia deti do 10 rokov bez dozoru dospelých.
 20. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradie, bicykle, lyže, snowboardy, technické zariadenia a iné obdobné predmety, ktoré je z bezpečnostných i priestorových dôvodov možné uložiť na iné ubytovacím zariadením vyhradené miesto.
 21. K ubytovaciemu zariadeniu je možné prichádzať len po prístupovej ceste patriacej k ubytovaciemu zariadeniu, či už pešo alebo motorovým vozidlom. Parkovanie je dovolené len na určených miestach.
 22. Psov a iné zvieratá nie je možné ubytovať.
 23. Hosť sa nesmie v ubytovacom zariadení správať hlučne alebo neprimerane nahlas počúvať televízny prijímač.
 24. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
 25. V apartmánoch, izbách a v spoločných priestoroch  zariadenia nie je povolené sušiť hríby a iné lesné plody.
 26. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je klient povinný v apartmánoch a v izbách uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť svetlo a elektrické spotrebiče, uzavrieť okná a balkónové dvere a uzamknúť  vchodové dvere do apartmánu.
 27. Klient adresuje svoje sťažnosti a prípadné návrhy na zlepšenie činností ubytovacieho zariadenia jej majiteľovi.  Reklamačný poriadok je k dispozícii v ubytovacom zariadení.
 28. Majiteľov áut upozorňujeme, aby si nenechávali v aute doklady a iné cenné veci.
 • Storno podmienky a poplatky:

Objednávateľ ubytovania môže stornovať bezplatne rezerváciu 21 a viac dní pred nástupom na pobyt. Storno podmienky sa vzťahujú na dopredu objednané a potvrdené služby.

 1.  Do 21 dní pred nástupom na pobyt                                                               bezplatné storno
 2. Od 20 dní do 7 dňa pred nástupom na pobyt                                30% z ceny ubytovania
 3. Od 6 dňa do 0 dňa   pred nástupom na pobyt                                100% z ceny ubytovania
 4. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. Ubytovacie zariadenie je oprávnené v zmysle platných právnych predpisov ukončiť predčasne ubytovanie klienta v prípade, ak hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti, teda nadmieru alebo opakovane ruší nočný kľud, poškodí majetok ubytovacieho zariadenia, inak obťažuje ostatných klientov a podobne.
 5. Tento ubytovací poriadok upravuje podmienky ubytovania, za ktorých ubytovacie zariadenie poskytuje ubytovanie a služby s ním spojené a je záväzný pre hosťa od momentu uzatvorenia zmluvy o ubytovaní. Je k dispozícii v každom apartmáne a izbe ubytovacieho zariadenia.
 6. Hosť súhlasí, aby ubytovacie zariadenie v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spracovalo jeho osobné údaje. Poskytnuté osobné údaje hosťa môže ubytovacie zariadenie zhromažďovať a spracovávať výlučne v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a ďalších služieb, na účely rezervácií a vedenia hostí, faktúr a platieb, marketingových aktivít a otázok týkajúcich sa spokojnosti.
 7. Spoločné priestory – chodby ubytovacieho zariadenia a vonkajšie okolie je monitorované kamerovým systémom z dôvodu oprávneného záujmu.
 8. V prípadoch neupravených týmto poriadkom platia všeobecné obchodné podmienky ubytovacieho zariadenia.
 9. Tento ubytovací poriadok nadobúda účinností 1. januára 2019.
 10. V prípade akýchkoľvek problémov, otázok alebo požiadaviek kontaktujte majiteľa ubytovacieho zariadenia na t. č. +421 905 988 078, prípadne na e-mail: zdiar@krasvill.sk.

Príjemný a ničím nerušený pobyt želá

Ing. Miroslava Krasuľová

majiteľka